30.11–16.12 2012

Karin Dolk

Words Wound


Vernissage fredag 30 november 2012 kl 17–22
därefter öppet fredag 10–16, lördag–söndag 14–17, tom. 16 december 2012.
I båda de verk som presenteras på Candyland, använder sig Karin Dolk av humorn som ett redskap för att undersöka svåra ämnen.
I videoverket ”Words Wound” (2011), upprepar en papegoja omgivningens ljud och fraser, som den har fått höra i en spansk familjs hem. Papegojan avslöjar en bild av en familjs dagliga liv, ibland mjukt och kärleksfullt och andra gånger kärvare och förebrående. Papegojans ordförråd, begränsat och baserat på repetition, ger en ofullständig bild och tvingar åskådaren att fylla i det som fattas.
Eufemismer är uttryck som används när någonting är för känsligt för att säga rätt ut. Döden är ett komplicerat ämne och ofta tabu i våra samhällen och blir härav i språket ofta utbytt mot eufemismer som beskriver en handling. I det här fallet, blir den paradoxalt nog den sista handlingen…
I Karin Dolks pågående arbete titulerat ”Verb är något som man gör” (2012), närmar hon sig språkets performativa kvalitet genom en serie av fotografier.

Karin Dolk är en svensk konstnär som bor och arbetar i Baskien, i norra Spanien.
Hon har blivit inbjuden av NKF till den Nordiska gästateljén Malongen och på Candyland visar hon några av de arbeten hon har gjort under sin vistelse.

Alvaro Campo


www.karindolk.com

Med stöd av Eremuak och Nordiska Konstförbundet, NKF
Kontakt Candyland: Alvaro Campo


In English:

In both of the works presented at Candyland, Karin Dolk uses humour as a tool for investigating difficult subjects.
In her video piece “Words Wound” (2011), a parrot repeats the environmental sounds and phrases that it has been exposed to in a Spanish family's home. The parrot reveals a picture of a family's everyday life, sometimes soft and loving and at times harsher and reproachful. The parrot's vocabulary, being limited and based on repetition, renders an incomplete picture and forces the spectator to fill in the gaps.
Euphemisms are expressions used when something is too emotionally or socially problematic to be said out loud. Death is a complicated subject and often taboo in our societies, so it is commonly substituted in speech by euphemisms that describe an action; in this case, paradoxically, it will be the last action... In her work in progress entitled “Verb är något som man gör” (2012), Karin Dolk approaches the performative quality of language through a series of photographs.

Karin Dolk is Swedish artist based in the Spanish Basque Country.
She has been invited by NKF to stay and work as resident artist at the Nordic guest studio, Malongen, and will be showing some of the work made there at Candyland.

Alvaro Campo


Supported by Eremuak and the Nordic Art Association, NKF
Contact Candyland: Alvaro Campo